ขั้นตอนการลงทะเบียน
  1. เข้าสู่ระบบ : LOGIN
 

ก่อนที่นักเรียนจะเข้าไปลงทะเบียนได้ นักเรียนต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบก่อน โดยคลิกที่ เมนู "เข้าสู่ระบบ"
จากนั้นให้นักเรียนใส่รหัสประจำตัวและรหัสผ่าน ซึ่งรหัสผ่านเริ่มต้นของนักเรียนคือเลขบัตรประชาชน 5 หลักสุดท้าย
เช่นนักเรียนรหัส I46001 และเลขบัตรประชาชน 1-1111-23456-78-9 ดังนั้น รหัสประจำตัว คือ 46001
และรหัสผ่านคือ 56789 เมื่อนักเรียนใส่รหัสประจำตัวและ รหัสผ่านแล้วคลิกที่ปุ่ม "ตรวจสอบ" ในหน้าจอด้านล่าง

 
  2. ลงทะเบียน
 

เมื่อนักเรียนทำการ login แล้ว คลิกที่เมนู "ลงทะเบียน" ด้านซ้ายมือเพื่อเข้าสู่หน้าจอลงทะเบียน

 • MENU ดังกล่าวจะปรากฎ เมื่ออยู่ในช่วงลงทะเบียนเท่านั้น สามารถตรวจสอบได้จาก MENU ปฏิทินการศึกษา
 • เมื่อนักเรียนทำการลงทะเบียนแล้ว ปุ่มดังกล่าวจะหายไป นักเรียน จะตรวจสอบผล ได้จาก MENU ผลการลงทะเบียน
  จากนั้นเลือกรูปแบบ การลงทะเบียนซี่งมี 2 แบบ คือ

 •  

  2.1 ลงทะเบียนแบบปกติ ใช้ในการลงทะเบียนทั่วไป ให้ป้อนรหัสวิชา และกลุ่มเรียนที่ต้องการลง
  ทะเบียนและกดปุ่ม "บันทึก"

   
   

  2.2 ลงทะเบียนแบบพิเศษ เมื่อต้องการลงทะเบียนข้ามระดับการศึกษา,เลือกรูปแบบการศึกษา
  หรือกำหนดจำนวนหน่วยกิตที่จะลงทะเบียนเองได้ วิธีใช้งาน เลือกระดับการศึกษา,ป้อนรหัสวิชา,กลุ่มเรียน,จำนวนหน่วยกิต และเลือกระบบเกรดที่ต้องการลงทะเบียน จากนั้นกดปุ่ม "บันทึก" เพื่อบันทึกข้อมูล

  TIP
 • หากท่านไม่ทราบว่าว่ามี่รายวิชาใดเปิดสอนบ้าง ให้ Click ที่ MENU รายวิชาที่เปิดสอน
 • ใช้ MENU แสดงหลักสูตร เพื่อให้ระบบแสดงวิชาที่เปิด และตรงกับโครงสร้างหลักสูตร
 • ใช้ MENU คำนวนค่าใช้จ่าย ถ้าต้องการทราบค่าใช้จ่าย ( ต้องไม่มี Error จากรายการลงทะเบียน ระบบจึงจะคำนวนให้ )
 • ใช้ MENU ตารางสอนตารางสอบ เพื่อแสดงตารางเรียนตารางสอบ
 • รายการที่บันทึกไว้ จะคงอยู่ในฐานข้อมูล หากยังไม่ได้ทำการยืนยันผล
 •  
    หากนักเรียนต้องการยกเลิกรายวิชาที่เลือกไว้ให้กดปุ่ม "[ลบ]" ด้านหลังรายวิชานั้นๆ ซึ่งนักเรียน
  สามารถแก้ไขรายการ ลงทะเบียนที่ทำไว้ได้จนมั่นใจแล้วจึงทำการยืนยันการลงทะเบียน
    3. ยืนยันการลงทะเบียน
   

  การลงทะเบียนจะไม่เกิดผลใดๆหากนักเรียนยังไม่ทำการยืนยันการลงทะเบียน ทำได้โดยคลิกที่
  เมนู "ยืนยันการลงทะเบียน" จากหน้าจอด้านซ้ายมือ จากนั้นระบบจะแสดงผลรายการลงทะเบียน และตารางสอบของรายวิชาทีนักเรียนได้เลือกไว้ ให้นักเรียนกดปุ่ม "ยืนยันการลงทะเบียน" เมื่อทานผลรายการจนมั่นใจเมื่อยืนยันการลงทะเบียนแล้วจะถือเป็นการสิ้นสุด จะเปลี่ยนแปลง
  แก้ไขรายการอีกไม่ได้

   
    4. การลงทะเบียนช้า/เพิ่ม/ถอน
   

  เมื่อถึงช่วงของการลงทะเบียนเรียนช้า เมนู "ลงทะเบียนช้า" จะปรากฎขึ้นแทนเมนูลงทะเบียน
  นักเรียนจะดำเนินการเช่นเดียวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน และเมื่อถึงช่วงที่นักเรียนทำการ
  เพิ่ม/ถอนรายวิชา เมนู"ลงทะเบียนเพิ่มถอน" จะปรากฎขึ้น นักเรียน บันทึกข้อมูลการเพิ่ม/ถอน รายวิชาและมาชำระเงินที่กองบริการการศึกษา

    **นักเรียนสามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินได้ทั่วประเทศและนำไปชำระเงินที่ธนาคารที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดฯได้ทุกสาขาทั่วประเทศ**