ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  รับลงทะเบียน / ยืนยันผล ชั้นปี 11 เม.ย. 2563 0:00 น.10 ก.ค. 2563 0:00 น.
  -  รับลงทะเบียน / ยืนยันผล ชั้นปี 21 เม.ย. 2563 0:00 น.10 ก.ค. 2563 0:00 น.
  -  รับลงทะเบียน / ยืนยันผล ชั้นปี 31 เม.ย. 2563 0:00 น.10 ก.ค. 2563 0:00 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่ม1 เม.ย. 2563 0:00 น.10 ก.ค. 2563 0:00 น.
  -  ช่วงวันทำการถอน1 เม.ย. 2563 0:00 น.10 ก.ค. 2563 0:00 น.
  • วันชำระเงินตามปกติ
  • 1 เม.ย. 2563 0:00 น.30 มิ.ย. 2563 0:00 น.
       
          
        contact staff :
  • Sanamchan:test
  •