ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เม้าส์คลิ้กที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
วิทยาเขต วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
   เกษตร
อาคารเกษตร
   คอมพิวเต
ห้องคอมพิวเตอร์
   สนามกีฬา  
สนามกีฬา
   สาธิต1  
อาคารสาธิต1
   สาธิต2  
อาคารสาธิต2
   สาธิต3
อาคารสาธิต3
   สาธิต4  
อาคารสาธิต4
   สาธิต5  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ์
   อาหาร
ห้องปฏิบัติการทางอาหาร
   
      
    contact staff :
  • Sanamchan:test
  •